Vilkår og betingelser

ExamCookies’ vilkår og betingelser

1. Introduktion

1.1 Disse vilkår og betingelser er gældende for alle applikationer og services, som tilbydes af ExamCookie ApS, medmindre andet er angivet. Du, som bruger af ExamCookie, anerkender og bekræfter ved anvendelse af ExamCookie applikationer eller websites, at være berettiget til at bruge ExamCookie services og være underlagt vilkårene og betingelserne i dette dokument.

1.2 Applikationen: ”ExamCookie” er en digital applikation (software) for computer enheder, leveret af ExamCookie ApS (databehandler), med hvilken du bliver monitoreret af under din prøve eller eksamen. Hovedformålet med applikationen er at bekræfte uddannelsesinstitutionen (den dataansvarlige) i at der ikke er kommunikeret eller brugt ikke tilladte hjælpemidler under en prøve eller eksamen. Detaljeret beskrivelse af de aktuelle funktioner i applikationen samt de data der indsamles kan findes på hjemmesiden her eller i den informationsskrivelse der er udleveret af institutionen. Er du i tvivl om hvilke data der behandles samt hvordan de behandles, kan du altid kontakte din institution eller ExamCookie ApS for uddybende information om dette.

1.3 ExamCookie applikationen: Er udviklet og leveret til dig af (“ExamCookie ApS”): ExamCookie ApS, er et anpartsselskab med registreret kontor, Vissehøj 42, 9210 Aalborg, Danmark. Virksomheden er optaget i virksomhedsregisteret under CVR: 38463888.

2. Generelle regler for ExamCookie applikationen

2.1 Generelle betingelser: Ved at tilgå, downloade eller benytte applikationen, accepterer du ubetinget at være bundet af disse ’Vilkår og Betingelser’ samt alle brugsvilkår, som er nævnt heri. Medmindre at andet er nævnt, er applikationens indhold, data, inklusiv software, udseende, funktionelt layout, indhold af grafiske elementer, databaser uanset deres natur, format og optagelsesmetoder samt præsentation udelukkende ExamCookie ApS ejendom.

2.2 Brug af applikationen: Du har ret til at drage fordel af applikationen indenfor rammerne af dit personlige brug, og til det omfang som de tilgængelige funktioner tillader det på det givne tidspunkt. Du må ikke:
– (a) benytte applikationen til andre formål end det, den oprindeligt er skabt til
– (b) bruge applikationen på nogen form for platform, som du ikke ejer eller selv har kontrollen over
– (c) distribuere eller gøre applikationen tilgængelig over et netværk, hvor den kan benyttes simultant af flere enheder på en gang
– (d) dekompilere eller lavet noget om i applikationen, eller forsøge på at gøre det
– (e) udlåne, udleje, lease, videregive, sælge, kopiere, reproducere, publicere, genpublicere, uploade, postere, transmittere, underlicensere, distribuere, forsøge at udlede kildekoden, modificere eller skabe produkter, som er afledt af applikationen eller dens indhold

2.3 Tekniske krav: For at kunne bruge applikationen, skal du downloade den på din computer enhed fra vores hjemmeside examcookie.dk. For korrekt brug af applikationen, kræves der at enheden har internetadgang, samt at dit operativsystem er opdateret. Applikationen udbydes pr. 1. april 2024 kun til computere der anvender Windows og Mac som operativsystem. Se vores hjemmeside for mere specifikke krav om dit operativsystem. Hvis du beslutter at downloade og bruge applikationen på en enhed, som ikke lever op til kriterierne, kan vi ikke sikre, at applikationen vil fungere korrekt. Udover det må din enhed heller ikke have installeret nogen form for software, som kan have en negativ effekt på betoningen af applikationen.

2.4 Support: Hvis du har brug for teknisk support til betjeningen af applikationen, bedes du kontakte os på kontakt@examcookie.dk. Vi bestræber os på at levere support til dig uden unødig forsinkelse. Skulle det ske, at du ikke modtager et svar fra os, så kontakt os venligst igen. Vær dog opmærksom på, at supporten udelukkende er et resultat af vores gode vilje. ExamCookie har ikke nogen som helst forpligtelse til at tilbyde nogen vedligeholdelse eller support med hensyn til applikationen. Selvom vi eventuelt forsøger at hjælpe dig, er vi kun forpligtet til at levere vedligeholdelse eller support til applikationen, hvis vi havde aftalt dette i en separat aftale, eller hvis det er krævet ved lov. Ellers er det kun en tjeneste vi kan, men ikke nødvendigvis skal, levere.

3. Registrering

3.1 Konto: Brug af applikationen kræver at din uddannelsesinstitution har en aktiv aftale og konto med ExamCookie ApS, samt at din UNI-Login konto er tilknyttet en eksamen (“Kontoen”). Vi kan (men er ikke forpligtet til) at tilbyde en mulighed for at blive bekendt med applikationen gennem information på vores hjemmeside.

3.2 Registrering: Kontooprettelse sker automatisk når der underskrives en databehandleraftale med din uddannelsesinstitution og derved gives tilladelse til registrering, registreringen sker gennem en tilslutningsaftale administreret af STIL (Styrelsen for It og Læring). Ved at downloade applikationen og logge ind på eksamensdagen accepterer du betingelser og vilkår som beskrevet her samt i databehandleraftalen indgået med institutionen. Du erklærer dermed at du har læst Vilkår & Betingelser og accepteret alle dets bestemmelser

4. Betalinger

4.1 Betaling: ExamCookie kan ikke kræve betaling for brug af applikationen til den enkelte bruger. Der er på forhånd indgået en betaling / aftale omkring brug af applikationen med den enkelte uddannelsesinstitution. Aftalen om betaling vil være specificeret i en licensaftale.

4.2 Betalingsfunktioner: ExamCookie kan vælge at introducere ændringer for visse eller alle funktioner i applikationen eller for selve applikationen. I et sådan tilfælde vil institutionen få klar besked om en sådan ændring.

5. Data og privatliv

5.1 Personlige oplysninger: Vi ønsker at forsikre dig om, at dit privatliv er af stor vigtighed for os. Vi behandler kun dine oplysninger (som defineret i gældende lov) og på den måde, som det beskrives i vores databehandleraftale med institutionen. I aftalen kan der findes alt information vedrørende:
– (a) det omfang af dine personlige oplysninger, som vi behandler
– (b) årsagerne til at vi gør det
– (c) hvem der er involveret i behandlingen/hvem vi deler dine personlige oplysninger med
– (d) hvor lang tid vi beholder dem
– (e) hvad du kan gøre eller kræve fra ExamCookie med hensyn til dine personlige oplysninger
– (f) alle øvrige vigtige emner vedrørende personlige oplysninger
Ønsker du at se den specifikke databehandleraftale der er indgået med en konkret institution skal du kontakte institutionen eller lave en forespørgsel til ExamCookie ApS.

5.2 Datanøjagtighed og verificering: Du er forpligtet til udelukkende kun at videregive sandfærdig data i forbindelse med applikationen. Videregives der falsk data, er ExamCookie i sin ret til øjeblikkeligt at stoppe eksekveringen af funktioner i applikationen.

5.3 Betroet data: Når du benytter applikationen, betror du os med behandlingen af følgende data:
– (a) samlet indenfor applikationen, for med det formål og i det omfang nødvendigt for os til at opfylde applikationens funktionalitet til at institutionen kan sikre en retfærdig og lovlig eksamen
– (b) eventuelle personlige oplysninger på personer, der bliver vist eller kopieret under din eksamen. Du giver derved dit samtykke, heriblandt familie, venner, kolleger eller bekendte (hvis relevant) til behandling af denne data, hvis du mod anvisning og regler fra din uddannelsesinstitution viser data imens applikationen monitorere din computer til en eksamen.

6. Tilgængelighed og ansvar

6.1 “Som beset”: Applikationen, funktionerne og indholdet heri er gjort tilgængeligt på et “som beset” grundlag, hvilket betyder, at du kun kan benytte applikationen i det omfang og den udstrækning, såvel som i den form, som det lige nu udbydes af ExamCookie, efter eget skøn og på egen risiko.

6.2 Tilgængelighed: Selvom vi bestræber os på at levere applikationen i højeste kvalitet, kan vi alligevel ikke udelukke risikoen for at vi må lukke den midlertidigt i tilfælde af vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med en modernisering eller udvidelse af applikationen.

6.3 Ansvarsbegrænsning: ExamCookie er ikke ansvarlig for skader opstået fra fejl begået af dig eller tredjepart, heriblandt særlige skader:
– (a) som resultat af manglende evne til at lave en kontrakt eller forsyne en service på baggrund af urigtige oplysninger eller en overfyldt email-indbakke (hvis oplyst) eller andre omstændigheder, der gør det umuligt at levere applikationens funktioner
– (b) som opstår i relation til afbrydelse af levering af applikationen eller slettelse af kontoen, som er sket på baggrund af overtrædelser af Vilkår & Betingelser begået af dig
– (c) forårsage til tredjepart som et resultat af din brug af applikationen på en måde, der går imod Vilkår & Betingelser, gældende lov eller overtrædelse af love eller rettigheder fra tredjepart begået af dig
– (d) forårsaget af information eller materialer downloadet eller sendt via internettet af dig
– (e) som et resultat af eller udeladelser fra tredjepart, som ikke er relateret til dig eller os

6.4 Faktiske skader: ExamCookie er kun ansvarlig for faktiske skader (alt ansvar for tabt fortjeneste, direkte eller indirekte tab af fortjenester er ekskluderet).

6.5 Ingen garanti: ExamCookie ApS stiller ingen garanti og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier med hensyn til applikationen, alle funktioner og tjenester udført eller leveret af eller via applikationen herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, tilpasning til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og fraskriver sig ethvert ansvar for fuldstændigheden, nøjagtigheden, tilgængeligheden, aktualiteten, sikkerheden eller pålideligheden af applikationen, at applikationen vil leve op til dine krav eller vil være tilgængelig på uforstyrret, sikkert og fejlfrit grundlag eller at fejl vil blive udbedret. I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil ExamCookie eller nogen af dets chefer, medarbejdere, agenter, partnere eller licensgivere være dig eller nogen anden ansvarlig for personskade eller nogen form for direkte, indirekte, tilfældigt, specielt, eksemplarisk, konsekvent, straffende, moralsk eller nogen anden form for skade (heriblandt, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsmæssig forstyrrelse, tab af programmer eller data, goodwill eller andre immaterielle tab) uden hensyntagen til handlingsformen og hvad enten det er i kontrakt, erstatningsansvar, uagtsomhed, strikt ansvar eller anden juridisk grundlag, som opstår af eller i forbindelse med applikationen, enhver funktion, tjeneste eller tredjeparts-indhold, heriblandt indhold på eller tilgået via applikationen eller enhver applikation, hjemmeside eller dokument forbundet med, eller enhver form for kopi, fremvisning eller brug deraf.

6.6 Garanti af produktet: ExamCookie ApS garanterer, at de solgte licensers kvalitet, stemmer overens med denne aftale. Hvis der skulle forekomme nogen væsentlige fejl, er ExamCookie ApS ansvarlig for at udbedre eventuelle fejl. I henhold til denne aftale, så kan ExamCookie ApS i stedet vælge at tilbagebetale købesummen til Køber/Institutionen. Hermed undgår ExamCookie ApS at udbedre eventuelle fejl. ExamCookie ApS kan aldrig stilles til ansvar for beløb der overstiger købesummen for et givent skoleår. ExamCookie ApS garanterer, at ExamCookie ApS har ved aftaleindgåelsen ret til at sælge licenser, da sælger ejer ophavsretten til disse.

7. Klager

7.1 Klager: Du har altid ret til at indgive en klage med hensyn til applikationens funktion. Klager kan indsendes i elektronisk form ved at sende en email til følgende adresse: kontakt@examcookie.dk. Klager vil blive gennemgået indenfor 14 dage. Vi giver dig besked om udfaldet af klageproceduren via en email (som sendes tilbage til den email-adresse hvorfra klagen blev indsendt til at begynde med, medmindre andet er angivet i klagen).

7.2 Klager over tredjepart: ExamCookie vil kun tage klager relateret til applikationen i betragtning. Skulle du sende os en klage vedrørende servicen fra tredjepart, heriblandt tjenester fra database leverandører – skulle applikationen blive eller inkludere en betalt tjeneste på et givent tidspunkt i enhver udstrækning – vil vi informere dig om, at en sådan klage er blevet fejlagtigt adresseret til os og/eller vil vi hjælpe dig med at videresende klagen til den relevante tredjepart. I sidstnævnte tilfælde, vil din klage blive videresendt i sin helhed (sammen med den data, du har givet os til formålet). Vær opmærksom på at videresendelse af klager og/eller anden hjælp til dig ellers udelukkende er af vores gode vilje og beslutning, selvom du ikke kan forvente det af os eller kræve noget af ExamCookie i den henseende.

8. Overholdelse af vilkår & betingelser og lov

8.1 Forpligtelse: Du er forpligtet til kun at benytte applikationen på en måde, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i Vilkår & Betingelser, bindende lovbestemmelser og i overensstemmelse med enhver tredjeparts rettigheder. Vær opmærksom på, at enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt tilladt i Vilkår & Betingelser, er forbudt.

8.2 Forbudte aktiviteter: Det er især ikke tilladt at:
– (a) foretage aktiviteter, som kan forstyrre applikationen funktionalitet, inklusiv hindre adgang til applikationen eller ethvert indhold inkluderet deri
– (b) sende spam og uopfordret kommerciel information og foretage salgsfremmende aktiviteter i strid med Vilkår & Betingelser ved hjælp af applikationen eller i relation dertil
(c) benytte virusser, bots eller andre koder, filer eller programmer (i særdeleshed de automatiserende scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer)
– (d) udsætte os eller tredjepart for sanktioner, retsforfølgelse, civilretssager eller andet ansvar
– (e) forårsage skade på eller forstyrre ExamCookies’ eller tredjepars integritet eller normale betjeninger
– (f) overtræde enhver gældende lov, regel eller regulering eller på anden måde udgøre en overhængende risiko for skade på os, andre brugere af applikationen eller tredjepart
– (g) usikker videresendelse af elevers data eller andre følsomme oplysninger der måtte være tilgængeligt
– (h) videresende adgangskoder eller give adgang til ExamCookies’ websider, data og services til tredjepart der ikke er tilknyttet institutionen

8.3 Konsekvenser: ExamCookie forbeholder sig retten til at reagere øjeblikkeligt for at begrænse, suspendere eller lukke din brug af applikationen eller adgang til ExamCookies’ websites, hvis det med rimelighed kan afgøres, at du har overtrådt Vilkår & Betingelser, heriblandt især klausul 8.1. og 8.2. ovenfor. Vi kan ophæve aftalen mellem os enten øjeblikkeligt (hvilket vil være gældende fra det tidspunkt, du modtager beskeden herom) eller med en opsigelsesperiode på op til 30 dage. Vi vil informere dig om situationen, vores beslutninger og anvendte foranstaltninger sammen med en retfærdiggørelse deraf. Hvis vi finder det rimeligt, kan vi eventuelt give dig en deadline for ophør af overtrædelserne og mindskning af effekten deraf, før vi foretager yderligere handlinger. Vær opmærksom på, at ExamCookie kan vælge mellem tilgængelige tiltag efter eget skøn, mens anvendelse af disse ikke udelukker dig fra yderligere ansvar overfor dine overtrædelser (inklusiv retssag).

9. Juridiske anliggender

9.1 Gældende lov: Enhver stridighed relateret til Vilkår & Betingelser beskrevet deri vil være underlagt dansk lovgivning, medmindre andre ubetinget bindende lovbestemmelser fastlægger andet.

9.2 Jurisdiktion: Enhver stridighed relateret til Vilkår & Betingelser eller juridiske forhold beskrevet deri bør overvejes af myndigheder og domstole, der er angivet ved de ubetinget bindende lovbestemmelser, forudsat at disse love kræver det (f.eks. love vedrørende forbrugerbeskyttelse). Ellers skal stridigheder være underlagt jurisdiktionen ved domstolene og myndighederne, der er gældende i ExamCookies’ registrerede hovedsæde.

10. Vilkår

10.1 Indgåelse: Du og ExamCookie indgår aftalen om levering af adgang til applikationen fra det øjeblik, hvor institutionen opretter en databehandleraftale samt tilslutningsaftale med ExamCookie ApS, samt hvor du logger ind i applikationen til din prøve eller eksamen.

10.2 Vilkår og opsigelse: Aftalen mellem dig og ExamCookie indgås på bestemt tid angivet i en eventuel licensaftale eller på ubestemt tid, hvilket betyder, at den ikke er begrænset i tid og forbliver bindende indtil enten du eller vi vælger at opsige den. Som oftest er aftalen dog begrænset indenfor 1-3 skoleår (fra august til juli måned). Aftalen udløber for en elev eller kursists vedkommende, når du er færdig på din uddannelsesinstitution eller skifter / afgår fra din tilknyttede uddannelsesinstitution. Sletning af data sker på betingelser givet i databehandleraftalen med din uddannelsesinstitution og du skal i første omgang kontakte dem som databehandler omkring en eventuel sletning af data før tid. Uanset vil dine data være slettet senest 90 dage efter de blev behandlet.

11. Vilkår & betingelser

11.1 Tilgængelighed: Vilkår & Betingelser stilles gratis løbende tilgængelige på examcookie.dk, på en måde der gør det muligt for dig at hente, reproducere og downloade det (og gemme dets indhold til enhver tid).

11.2 Fuldstændighed: Skulle en eller anden bestemmelse i Vilkår & Betingelser blive ændret eller erklæret ugyldig ved en afgørelse fra en kompetent autoritet eller domstol, vil alle andre bestemmelser i Vilkår & Betingelser forblive i kraft og være bindende.

11.3 Ændringer: ExamCookie har ret til at ændre applikationen til enhver tid og i ethvert omfang. Vi har også ret til at ændre Vilkår & Betingelser, hvilket skal forstås som en ændring af bestemmelserne, der har med rettigheder og forpligtelser mellem dig og os at gøre. Dette sker oftest når det kræves af en ændring, der introduceres i applikationen eller i forbindelse med en lovændring, som har indvirkning på det juridiske forhold mellem os. Om muligt, vil institutionen blive informeret om større ændringer på forhånd (normalt mindst 7 dage før de træder i kraft). Information om ændringen og den ændrede version af Vilkår & Betingelser vil blive gjort tilgængelig på examcookie.dk samt blive sendt til din uddannelsesinstitution, som ligeledes bærer ansvar for at videreformidle information om ændringer og betingelser. Vi er af den overbevisning, at ændringer altid vil være for det bedre, men hvis du er uenig i de introducerede ændringer, har du altid ret til at indsende en klage samt eventuelt slette applikationen på din enhed.

11.4 Version: Du kan altid finde den bindende version af Vilkår & Betingelser på hjemmesiden examcookie.dk. Denne version af Vilkår & Betingelser træder i kraft d. 1 april 2024.

12. Retsprocedure

12.1 Ugyldighed: Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ineffektiv eller ikke kan håndhæves under de nuværende eller kommende love, skal resten af bestemmelserne i denne aftale gælde, og må på ingen måde blive berørt, forringet eller ugyldiggjort.

13. Force Majeure

13.1 Hvis der skulle forekomme nogen uforudsete begivenheder, som ExamCookie ApS ikke har kontrol over, så er ExamCookie ApS juridisk fritaget til at annullere eller forsinke leveringen af licenser, services eller generel adgang til ExamCookie services.

13.2 I henhold til ovenstående, kan det indebære krigsudbrud, naturkatastrofer, politisk uro, svigt af forsyningskilder eller lignende.

14. Bemærk

14.1 Meddelelser: Skal ske til licensgiver skriftligt til følgende adresse Vissehøj 42, 9210 Aalborg, Danmark. Email: kontakt@examcookie.dk

15. Aftalen

15.1 Aftalen: Licenstager anerkender at have læst og forstået denne aftale, og er enig i, at det er den komplette og eksklusive erklæring af aftalen mellem parterne. Eventuelle vilkår og betingelser for nuværende eller fremtidige dokumenter, som strider mod eller på nogen måde foregiver at ændre denne aftale, er specifikt indvendinger fra Licensgiver og skal være af ingen kraft eller virkning. Denne aftale mellem ExamCookie ApS og licenstager/institutionen tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler og drøftelser. Der kan kun forekomme ændringer i denne aftale ved en skriftlig underskrift på en ændret aftale. ExamCookie ApS eller licenstager/institutionen kan ikke videregive denne aftale eller rettigheder til en anden part.

16. Lov og værneting

16.1 Lov: Denne aftale skal reguleres af og fortolkes efter dansk ret og enhver tvist der af eller i forbindelse med denne aftale skal forelægges og afgøres af Retten i Aalborg, Danmark.

***

Eventuelle spørgsmål til denne aftale kan rettes til: ExamCookie ApS, Vissehøj 42, 9210 Aalborg, Danmark, kontakt@examcookie.dk