Elevinformation

Alt du skal vide som elev og bruger af ExamCookie

Download programmet her

Ved login i ExamCookie tillader du "Vilkår og betingelser"
Obs. Du kan kun logge ind på dagen for din prøve

Se vores introduktionsvideo til ExamCookie

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker det?

Hvilke data bliver sendt fra min computer?

Vi monitorer og afsender følgende data:

 • Screendumps ved skærmændring
 • Program i front på computeren
 • Aktive URL-adresser i browsere
 • Copy-paste af tekst og billeder
 • Processliste
 • Netværkskort (gælder kun for enkelte institutioner)

Kan jeg få udleveret mine data efter prøven?

Efter en prøve kan du se dine data online ved at logge ind med dit MitID, UNI-Login eller Lokalt login klik på "Elevdata" eller brug dette link.

Hvad skal jeg gøre inden og efter en prøve?

For at bruge ExamCookie skal du downloade programmet inden din prøve starter. Det kan du gøre her. Når programmet er startet, skal du logge ind med dit MitID, UNI-Login, Lokalt login eller det manuel-login du har fået udleveret. Efter prøven afslutter programmet sig selv, og du skal ikke foretage dig mere. Programmet sletter sig selv automatisk medmindre du har gemt det i en skrivebeskyttet mappe eller ikke har haft internetadgang da din prøve var slut.

Kan min computer overvåges efter prøven er slut?

ExamCookie afslutter sig selv når din prøve er færdig. Programmet kan kun monitorere og afsende data i den tid der er afsat til din prøve. Derfor kan du ikke monitoreres efter prøven er afsluttet.

Sikkerhed & GDPR

Hvem har adgang til de data der bliver sendt fra min computer?

Det har de ansatte som skolen har givet tilladelse til, eksempelvis IT-medarbejdere, eksamensansvarlige samt udvalgte lærere.

Hvor ligger mine data og hvor længe bliver de gemt?

Dine data bliver sendt krypteret til en sikker Microsoft Azure server. Dine data bliver gemt i 1-3 måneder efter en prøve afhængig af din uddannelsesinstitutions databehandleraftale. Læs mere om krypterede servere fra Microsoft her.

Hvordan er mine data sikret ift. GDPR lovgivning?

Alle institutioner har på forhånd indgået en databehandleraftale med ExamCookie og der er foretaget en risikovurdering af systemet efter Datatilsynets standardbestemmelser. ExamCookie har derudover udarbejdet risikovurderinger, TIA, implementeret diverse IT politikker og forholdsregler samt opnået ISAE3000 certificering.

Fejl ved opstart

Hvilke krav er der for at kunne anvende programmet?

Din computer skal anvende Windows eller Mac som styresystem. For Windows computere er kravet at de har installeret .Net Framework 4.5. Det er standard i de fleste Windows versioner, herunder Windows 7, Windows 8, Windows 10 og Windows 11. For Mac er kravet at dit styresystem er opdateret til OS version 10.15 “Catalina” eller nyere. Er dit operativsystem ældre, skal du kontakte skolens IT-medarbejder som kan hjælpe dig med at opdatere din computer.

Min Mac siger at den ikke kan tillade programmet at starte

Vores software er godkendt af Apple, men da du ikke downloader ExamCookie i App Store, skal din gatekeeper have tilladt “Mac App Store og kendte udviklere”. Dette har langt de fleste computere allerede aktiveret, men har din ikke dette, skal du ændre dette ved at åbne: Systemindstillinger > Sikkerhed & anonymitet. Der vil du nederst kunne vælge “Tillad apps hentet fra kendte udviklere“.

Mit program crasher, og ikonet forsvinder

Hvis dette sker under en prøve, skal du straks kontakte en eksamensansvarlig for at underrette vedkommende om problemet. Den eksamensansvarlige vil selv få en notifikation og kunne se at dit program er afsluttet. Hvis dette sker skal du downloade ExamCookie igen og logge ind.

Kan jeg teste programmet inden min prøve?

Du kan altid downloade og starte programmet. Når ExamCookie er åben på din computer, kan du køre en funktionstest som vil give dig et svar på om programmet kan køre på din computer. Vær opmærksom på at du ikke kan logge ind i ExamCookie før dagen for din prøve.

Jura & rettigheder

Er det tilladt at institutionen kræver at du benytter ExamCookie?

Din uddannelsesinstitution har ret til at nedsætte lokale eksamensregler for at sikre prøver bliver afholdt uden snyd. ExamCookie kan kun indsamle data fra computeren i det tidsinterval prøven foregår i, og kan ikke tilgå data på din computer før eller efter prøven. Se for eksempel §5 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen der tillader institutionen at monitorere dig under prøven. Du kan også læse mere om den hjemmel institutioner har til monitorering på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Hvem er tilsynsmyndighed for ExamCookie?

Datatilsynet (Danish Data Protection Agency) er tilsynsmyndighed for firmaer der yder behandling af personoplysninger. Det er derfor også dem der har ansvar for at føre tilsyn.

Generelle spørgsmål

Eksamensregler

Denne side er udarbejdet til elever for at give et generelt overblik over regler for eksamen og prøver. Det skal understreges at den enkelte institution selv beslutter hvilke programmer og hjemmesider der er tilladt at bruge under en prøve. Derfor skal du altid søge konkret information fra din institutions eksamensansvarlige hvis du er i tvivl. Du kan læse mere om retningslinjerne for prøver på Undervisningsministeriets hjemmeside, for gymnasielle uddannelser, for folkeskolen.

Regler for skriftlige eksamen ifølge retsinformation.dk

Alle regler og paragraffer i dette afsnit

Alle regler og paragraffer for prøver findes på Retsinformation.dk, efter henvisning fra Undervisningsministeriet. Nedenstående information er udarbejdet på baggrund af prøvebekendtgørelsen fra Retsinformation, for gymnasier, for folkeskoler.

Formålet med eksamen

Formålet er at dokumentere i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav der er blevet fastsat for faget og uddannelsen. Dette formål opnås ved at afholde prøver som overholder gældende regler og dokumenteres på eksaminandens eksamensbevis.

Inden din eksamen har institutionen pligt til

At gøre eksaminanden bekendt med hvilke mål og krav der er væsentlige for prøven. Derudover skal institutionen orientere eksaminanden om de praktiske forhold ved afholdelse af prøven. Blandt andet skal eksaminanden oplyses om:

 • Prøve- og eksamenstidspunkter, samt antal af prøver
 • Betingelser for at kunne deltage i prøverne
 • Konsekvenser for forsinkelse, sygdom eller udeblivelse fra en prøve
 • Anvendelse af hjælpemidler der er tilladt til den enkelte prøve
 • Konsekvenserne ved at skaffe uretmæssig hjælp under en prøve (eksamenssnyd)

Regler under prøveafholdelse

Prøven skal afholdes således eksaminanden ikke kan kommunikere med eller få hjælp fra andre. Under prøverne er anvendelsen af hjælpemidler, herunder digitale, tilladt med mindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. Det er ikke tilladt eksaminanden at medbringe kommunikationsudstyr, dvs. mobiltelefoner og lignende medmindre disse anvendes til at tilgå din prøve.

Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Snyd og overtrædelse af eksamensregler

Institutionen skal tilrettelægge prøverne således at de kan gennemføres under forhold der udelukker muligheden for at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller på anden måde bryder eksamensreglerne.

Institutionen kan derfor fastsætte nærmere regler for afholdelsen af prøver, altså lokale eksamensregler for den enkelte institution.

De lokale eksamensregler kan blandt andet indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet, brug af cloud-tjenester, overvågning af internettet, monitorering af eksaminandens computere/tablets og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Institutionen skal informere eksaminanderne på en måde som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til at de er opmærksomme på vigtigheden af at de overholder reglerne.

Selvstændig opgavebesvarelse og konsekvensen ved snyd

Opgavebesvarelsen skal være eksaminandens egen selvstændige besvarelse med mindre andet fremgår af prøven. En eksaminand der under en prøve skaffer sig uretmæssig hjælp til sin besvarelse, benytter ikke-tilladte hjælpemidler eller afleverer andres eller eget tidligere udarbejdet materiale, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve eller bliver tildelt karakteren minus 3.

Bortvisning fra en prøve medfører at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. Dette gøres i den følgende termin med mindre institutionen har truffet anden afgørelse eller har fastsat et andet tidspunkt for prøven, dog mindst 1 år efter bortvisning.

Når eksaminanderne afleverer en prøve, skriver de under på at prøven er udarbejdet uden uretsmæssig hjælp. Ved dokumentation af at det ikke har været tilfældet, har institutionen ret til at iværksætte ovenstående.